Els xiquets i xiquetes que tornaren a l’escola Ramón Laporta este dimarts hagueren de contemplar l’estat lamentable dels contenidors i l’acumulació de deixalles, a més d’haver de sortejar i guardar “distància de seguretat” amb nombroses merdes de gos que minaven la vorera, marcant un itinerari a l’escola insalubre. I és que seguim igual si no pitjor amb els contenidors de fem, el seu estat i manteniment.


Per fer memòria, des dels primers dies de l’actual legislatura, Compromís Quart va demanar participar d’un grup de seguiment d’aquesta problemàtica recurrent. Ens deixaren fora, com quasi sempre, però almenys des de desembre hi ha una comissió de seguiment. Votàrem a favor d’una nova ordenança de residus, després de veure recollides part de les nostres aportacions, malgrat que part important de la solució haurà de pasar per la substitució dels actuals contenidors, mal dissenyats i ineficaços. Hem demanat els informes mensuals a que està obligada l’empresa concessionària que justifique els treballs fets i també presentàrem una moció demanant una auditoria externa, rebutjada per l’equip de govern del PSOE, no siga que des de fora et diguen el que estàs fent malament…

Considerem que la “Comisión de Seguimiento y Prevención de Residuos” hauria d’incorporar les veus de la resta de la Corporació Municipal i ciutadania en general perquè des de la transparència, la participació i la corresponsabilitat trobem solucions a un problema que no es resoldrà només sancionant conductes incíviques.

Sí, cal molta més educació i corregir comportaments incívics però també reconéixer els errors i millorar un sistema i model de contenidors que no posa les coses gens fàcils a la ciutadania.

Més transparència, participació i corresponsabilitat.

A vueltas con la basura II … (seguimos igual o peor)

Los niños y niñas que volvieron a la escuela Ramón Laporta este martes tuvieron que contemplar el estado lamentable de los contenedores y la acumulación de basuras, además de tener que sortear y guardar “distancia de seguridad” con numerosos excrementos de perro que minaban la acera, marcando un itinerario a la escuela insalubre.

Y es que seguimos igual si no peor con los contenedores de basura, su estado y mantenimiento.

Para hacer memoria, desde los primeros días de la actual legislatura, Compromís Quart pidió participar en un grupo de seguimiento de esta problemática recurrente. Nos dejaron fuera, como casi siempre, pero al menos desde diciembre hay una comisión de seguimiento. Votamos a favor de una nueva ordenanza de residuos, después de ver recogidas parte de nuestras aportaciones, a pesar de que parte importante de la solución tendrá que pasar por la sustitución de los actuales contenedores, mal diseñados e ineficaces. Hemos solicitado los informes mensuales a que está obligada la empresa concesionaria que justifique los trabajos hechos y también presentamos una moción pidiendo una auditoría externa, rechazada por el equipo de gobierno del PSOE, no sea que desde fuera te digan lo que estás haciendo mal…

Consideramos que la Comisión de Seguimiento y Prevención de Residuos tendría que incorporar las voces del resto de la Corporación Municipal y ciudadanía en general porque desde la transparencia, la participación y la corresponsabilidad podamos encontrar soluciones a un problema que no se resolverá solo sancionando conductas incívicas.

Sí, hace falta mucha más educación y corregir comportamientos incívicos pero también reconocer los errores y mejorar un sistema y modelo de contenedores que no pone las cosas nada fáciles a la ciudadanía.

Más transparencia, participación y corresponsabilidad.