Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere

Compromís Quart de Poblet, amb motiu de la celebració del 8 de març, proposa que la pròxima legislatura s’inicie un programa pilot per a promoure l’ús de les noves tecnologies en la lluita per la igualtat de gènere. La coalició vol obrir una nova finestra per a treballar per la igualtat i la lluita contra la violència de gènere en línia a través de la innovació, mitjançant l’atenció i divulgació per nous canals de comunicació i informació. Una fórmula que a més facilita la denúncia preventiva i la resposta a la ciutadania d’una manera personal i en horaris fora del temps administratiu habitual que suposa una limitació important per a moltes persones.

NOMÉS UN 37% DE LES DONES TENEN ACCÉS AL MÓN DIGITAL


Actualment, un dels suports principals per obtindre informació i accedir als serveis és a través d’un procés tecnològic i un 37% de les dones no tenen accés a ell. La portaveu i candidata de Compromís, Rosa Maria García, considera que tal com recomana l’ONU “Cal obrir un debat sobre les responsabilitats i el rol de tot l’ecosistema digital en la millora de l’accés i la reducció de la bretxa digital de gènere. Per a 2050, el 75% dels treballs estaran relacionats amb les àrees STEM. No obstant això, hui les dones ocupen només el 22% dels llocs en intel·ligència artificial, per esmentar només un sector, i el seu accés al món digital es troba més que limitat”.


LLUITA CONTRA DISCRIMINACIONS PER MÚLTIPLE VULNERABILITAT


Així, respecte a la situació a Quart de Poblet, indica que “al nostre poble, tenim recursos i personal professional en matèria d’igualtat que fan un bon treball, però cal fer un observatori de quines persones són les beneficiàries i quina és la totalitat de la població destinatària de les accions per continuar millorant. Cal garantir la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere cap a les dones més vulnerables, amb dobles i triples discriminacions. Ens trobem amb dones que tenen diversitat funcional, estrangeres amb dificultats idiomàtiques o culturals, dones amb pocs recursos econòmics, baix nivell cultural. Per últim, dones que formen part del col·lectiu LGTBI+, joves i menors que necessiten ajuda i conèixer els seus drets. Cal fer una anàlisi des de la perspectiva interseccional, perquè la societat no és estàtica, no hi ha “població estàndard”, però si hi ha persones privilegiades i altres oprimides que tenen més dificultats per tal d’accedir a la informació i als serveis”.


SEGUINT LES RECOMANACIONS DE L’ONU


Des de 1975, coincidint amb l’Any Internacional de la Dona, les Nacions Unides van commemorar el Dia Internacional de la Dona per primera vegada el 8 de març. Dos anys més tard, en 1977 va ser proclamat per la seua Assemblea, com a Dia Internacional de la Dona. A poc a poc, des de les primeres revolucions de dones en 1843 s’han aconseguit drets (no en tot el món), però si al nostre país. Així per a Rosa García “si les dones no poden tindre accés a internet i no existeix un sistema que a més les permeta accedir al món digital, mai podran desenvolupar les habilitats digitals necessàries per al seu dia a dia, la qual cosa genera pèrdua d’oportunitats en les seues tasques quotidianes, i més concretament a l’hora d’estudiar carreres relacionades amb la ciència i la tecnologia. Incorporar les dones i xiquetes a la tecnologia i l’educació digital permet solucions més creatives i té un major potencial per a innovacions que satisfan les necessitats de les dones, promou la igualtat de gènere i fomenta l’activisme. La seua falta d’inclusió, per contra, té un cost enorme”.

Per això, enguany la celebració del Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides és Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere”. La celebració homenatjarà les activistes i organitzacions que lluiten per una tecnologia i educació transformadora per a dones i xiquetes, explorarà els efectes de la bretxa digital de gènere en el creixement de les desigualtats socials i econòmiques, posarà en relleu la importància de protegir els seus drets en els espais digitals i abordarà la violència de gènere en línia.


COMPROMÍS PROPONE LA PROMOCIÓN EN QUART DE POBLET DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO RECOMIENDA LA ONU.

Compromís Quart de Poblet, con motivo de la celebración del 8 de marzo, propone que la próxima legislatura se inicie un programa piloto para promover el uso de las nuevas tecnologías en la lucha por la igualdad de género. La coalición quiere abrir una nueva ventana para trabajar por la igualdad y la lucha contra la violencia de género en línea a través de la innovación, mediante la atención y divulgación por nuevos canales de comunicación e información. Una fórmula que además facilita la denuncia preventiva y la respuesta a la ciudadanía de una manera personal y en horarios fuera del tiempo administrativo habitual que supone una limitación importante para muchas personas.

SOLO UN 37% DE LAS MUJERES TIENEN ACCESO AL MUNDO DIGITAL

Actualmente, uno de los soportes principales para obtener información y acceder a los servicios es a través de un proceso tecnológico y un 37% de las mujeres no tienen acceso a él. La portavoz y candidata de Compromís, Rosa Maria García, considera que tal como recomienda la ONU “Hay que abrir un debate sobre las responsabilidades y el rol de todo el ecosistema digital en la mejora del acceso y la reducción de la brecha digital de género. Para 2050, el 75% de los trabajos estarán relacionados con las áreas STEM. Sin embargo, hoy las mujeres ocupan solo el 22% de los lugares en inteligencia artificial, para mencionar solo un sector, y su acceso al mundo digital se encuentra más que limitado”.

LUCHA CONTRA DISCRIMINACIONES POR MÚLTIPLE VULNERABILIDAD

Así, respecto a la situación en Quart de Poblet, indica que “en nuestro pueblo, tenemos recursos y personal profesional en materia de igualdad que realizan un buen trabajo, pero hay que hacer un observatorio de qué personas son las beneficiarias y cual es la totalidad de la población destinataria de las acciones para continuar mejorando. Hay que garantizar la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género hacia las mujeres más vulnerables, con dobles y triples discriminaciones. Nos encontramos con mujeres que tienen diversidad funcional, extranjeras con dificultades idiomáticas o culturales, mujeres con pocos recursos económicos, bajo nivel cultural. Por último, mujeres que forman parte del colectivo LGTBI+, jóvenes y menores que necesitan ayuda y conocer sus derechos. Hay que hacer un análisis desde la perspectiva interseccional, porque la sociedad no es estática, no hay “población estándar”, pero sí hay personas privilegiadas y otras oprimidas que tienen más dificultades para acceder a la información y a los servicios”.

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE La ONU

Desde 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Dos años más tarde, en 1977 fue proclamado por su Asamblea como Día Internacional de la Mujer. Poco a poco, desde las primeras revoluciones de mujeres en 1843 se han conseguido derechos (no en todo el mundo), pero sí en nuestro país. Así para Rosa García “si las mujeres no pueden tener acceso a internet y no existe un sistema que además las permita acceder al mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus tareas cotidianas, y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Incorporar a las mujeres y niñas en la tecnología y la educación digital permite soluciones más creativas y tiene un mayor potencial para innovaciones que satisfacen las necesidades de las mujeres, promueve la igualdad de género y fomenta el activismo. Su falta de inclusión, por el contrario, tiene un coste enorme”.

Por eso, este año la celebración del Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas es “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”. La celebración homenajeará las activistas y organizaciones que luchan por una tecnología y educación transformadora para mujeres y niñas, explorará los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, pondrá de relieve la importancia de proteger sus derechos en los espacios digitales y abordará la violencia de género en línea.