En el darrer Ple de setembre Alcaldia no va considerar incloure en l’ordre del dia la nostra moció registrada el 10 de setembre pel foment de l’ocupació local.

Des de Compromís Quart tenim seriosos dubtes que s’haja respectat el Reglament de Funcionament Municipal. Aquest fet se suma a d’altres com la negativa reiterada a facilitar-nos documentació dels registres d’entrada i eixida, en particular els referits a la contracta del servei d’aigua potable.

Estem estudiant quines mesures prendre i de tota manera, confiem que en el pròxim Ple d’Octubre s’incloga finalment aquesta moció que considerem positiva per a la ciutadania.


En el último Pleno de septiembre Alcaldía no consideró incluir en el orden del día nuestra moción registrada el 10 de septiembre sobre fomento de la ocupación local.

Desde Compromís Quart tenemos serias dudas de que se haya respetado el Reglamento de Funcionamiento Municipal. Este hecho se suma a otros como la negativa reiterada a facilitarnos documentación de los registros de entrada y salida, en particular los referidos a la contrata del servicio de agua potable.

Estamos estudiando qué medidas tomar y, de todas maneras, confiamos que en el próximo Pleno de Octubre se incluya finalmente esta moción que consideramos positiva para la ciudadanía.