Calibre contractat amb Aigües de València de 13mm o de 15mm?

Al Setembre de 2011, AVSA va comunicar als abonats del servei d’aigua potable de Quart de Poblet que anava a canviar el parc de comptadors de la població i anava a implantar una Xarxa Fixa de Telelectura.
En eixe mateix escrit, es destacava que aquest canvi suposaria:
-Un sistema de facturació més just
-Els nous comptadors detectarien amb més facilitats consums inusuals i elevats
-Es destacava que el canvi dels comptadors es faria de forma TOTALMENT GRATUITA.

Al tercer trimestre de 2011 AVSA, els antics usuaris del servei van començar a rebre rebuts on el diàmetre del seu comptador passava a ser de 15 en lloc de 13 com havia sigut fins eixe moment i com també figurava en el contracte que van signar amb servei municipal.

Pensem que aquest canvi no es va comunicar als usuaris de cap forma i per tant aquestos no van donar el seu consentiment.
Aquest canvi va suposar, per la tarifa existent un increment de la quota de servei i també un increment en en la tarifa de conservació dels comptadors.
Per lo que sol•licitem al govern municipal que ens aclaren:
1.- Si tenia coneixement l’Ajuntament d’aquest canvi i quina raó hi havia per fer-ho.
2.- Informació de còm s’ha informat als usuaris amb contractes anteriors a Setembre de 2011 del canvi del diàmetre del seu comptador.
3.- Fins al tercer trimestre de 2011, la majoria de contractes per subministrament d’aigua per ús domèstic es feien fent constar en el contracte que el comptador que s’instal•lava era de 13. Considera l’Equip de Govern que l’empresa AVSA havia d’informar d’aquest canvi als antics usuaris?
5.- Al respecte d’aquestes informacions sol•licitem conèixer quines actuacions considera dur a terme l’Ajuntament per defensar els interessos dels usuaris i corregir, si escau, qualsevol actuació incorrecta de l’empresa concessionària i restituir, si escau, els sobre costos que hagen pogut tindre els usuaris amb contractes signats amb comptadors de 13.
Teniu més info en aquestes imatges:

💧En septiembre de 2011, AVSA comunicó a los abonados del servicio de agua potable de Quart de Poblet que iba a cambiar el parque de contadores de la población e iba a implantar una Red Fija de Telelectura.
En ese mismo escrito, se destacaba que este cambio supondría:
– Un sistema de facturación más justo
– Los nuevos contadores detectarían con más facilitados consumos inusuales y elevados
– Se destacaba que el cambio de los contadores se haría de forma TOTALMENTE GRATUITA.
Al tercer trimestre de 2011 AVSA, los antiguos usuarios del servicio empezamos a recibir recibos donde el diámetro de su contador pasaba a ser de 15 en lugar de 13 cómo había sido hasta ese momento y como también figuraba en el contrato que firmaron con servicio municipal.
Pensamos que este cambio no se comunicó a los usuarios de ninguna forma y por lo tanto estos no dieron su consentimiento.
Este cambio supuso, por la tarifa existente un incremento de la cuota de servicio y también un incremento en la tarifa de conservación de los contadores.
Por Lo que solicitamos que el gobierno municipal que nos aclaren:
1.- Si tenía conocimiento el Ayuntamiento de este cambio y qué razón había para hacerlo.
2.- Información de cómo se ha informado a los usuarios con contratos anteriores a Septiembre de 2011 del cambio del diámetro de su contador.
3.- Hasta el tercer trimestre de 2011, la mayoría de contratos por suministro de agua por uso doméstico se hacían haciendo constar en el contrato que el contador que se instalaba era de 13. Considera el Equipo de Gobierno que la empresa AVSA tenía que informar de este cambio a los antiguos usuarios?
5.- Al respecto de estas informaciones pedimos conocer qué actuaciones considera llevar a cabo el Ayuntamiento para defender los intereses de los usuarios y corregir, si procede, cualquier actuación incorrecta de la empresa concesionaria y restituir, si procede, los sobre costes que hayan podido tener los usuarios con contratos firmados con contadores de 13.

Tenéis más info en estas imágenes:

Arxivat en: Economia i Ocupació, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *